Αντικατάσταση κειμένου σε όλα τα αρχεία ενός φακέλου

Για να αντικαταστήσουμε ένα κομμάτι κειμένου σε αρχεία που βρίσκονται μέσα σε έναν φάκελο  κάνουμε το παρακάτω

#!/bin/bash
OLD="Το όνομα μου είναι Zeus" # Εδώ βάζουμε το παλιό κείμενο
NEW="Το επώνυμο μου είναι Olympiad" # Εδώ βάζουμε το νέο κείμενο
DPATH="/home/zeus/φάκελος/" # Από πιο φάκελο να ξεκινήσει
BPATH="/home/zeus/backup_φάκελος/" # Ο Φάκελος που θα κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας
FILETYPE="txt" # Σε πιο είδος αρχείου να εργαστεί
TFILE="/tmp/tmp.file.$$"
[ ! -d $BPATH ] && mkdir -p $BPATH || :
for f in `find $DPATH -name *.$FILETYPE`
do
if [ -f $f -a -r $f ]; then
cp -f $f $BPATH
sed "s/$OLD/$NEW/g" "$f" > $TFILE && mv $TFILE "$f"
else
echo "Error: Cannot read $f"
fi
done
/bin/rm $TFILE