Δεν βρίσκει το ( glu.h )

η λύση για την εγκατάσταση του glu.h είναι

sudo apt-get install build-essential libsdl1.2debian
libsdl1.2-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev
libsdl-image1.2 libsdl-image1.2-dev