Μετατροπή υπότιτλων ταινιών από κωδικοποίηση Windows-1253 σε UTF-8 (Linux)

iconv ονομααρχειου.srt -f WINDOWS-1253 -t UTF-8

και ένα script το οποίο αναλαμβάνει να βρει και να μετατρέψει όλους τους υπότιτλους μέσα στον φάκελο και τους υποφακέλους που θα ορίσει ο χρήστης

#!/bin/bash
FILETYPE="srt" # Σε πιο είδος αρχείου να εργαστεί
TFILE="/tmp/tmp.file.$$"

find $1 -name *.$FILETYPE > /tmp/srt.list
while read f
do
iconv "$f" -f WINDOWS-1253 -t UTF-8 -o "$TFILE" ; mv "$TFILE" "$f"
echo Convert "$f"
done < /tmp/srt.list

rm /tmp/srt.list

εκτελείτε ως:

chmod a+x ονοματουscript.sh
./ονοματουscript.sh φακελοςμετουςυποτιτλους