Εγκατάσταση vsFTPd

sudo apt-get install vsftpd

εγκατάσταση εικονικού shell

sudo nano /etc/shells

προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου το /bin/false

προσθήκη χρήστη
sudo useradd -d /home/ftpuser/ -s /bin/false ftpuser

ορίζουμε το passwd για τον χρήστη
passwd ftpuser

επεξεργαζόμαστε το αρχείο ρυθμίσεων του vsftp και αφαιρέστε το σχόλιο από τα παρακάτω

local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES